Why use SMM in social network?

Näme üçin SMM-i sosial ulgamda we aýdym-saz akymlarynda ulanmaly?

Näme üçin SMM-i sosial ulgamda we aýdym-saz akymlarynda ulanmaly?

Sosial ulgamlaryň kömegi bilen diňleýjilere öz markaňyza gatnaşmaga mümkinçilik berýärsiňiz. Bu ýerde diňleýjileriňiz bilen işlemek, sarp edijileriň arasynda ynam derejesini ýokarlandyrmak arkaly hyzmatyňyzy ösdürip bilersiňiz.

Emma, ​​jemgyýetde "gitmezden" ozal. tor, size we işiňize mätäçdigini özüňiz kesgitlemeli. Jemgyýetde aýdýarlarmy? siziňki ýaly önümler hakda torlar? Jemgyýet barmy? maksatly diňleýjiňizi torlaýar we göwrümi näçe?

Moreene bir, iň aýgytly faktor: tordaky diňleýjilere aýdyp biljek bir zadyňyz barmy?

Indi nirä gitmelidigi barada gürleşeliň (internetde taslamalaryňyzy mahabatlandyranyňyzda haýsy sosial ulgamlary saýlamaly).

Mahabatlandyryş bilen meşgullanjak sahypalaryňyzy saýlanyňyzda, bar bolan köpçülikleýin habar beriş serişdelerine derrew "gitmegiň" zerurlygynyň ýokdugyny bellemelidiris.

Maksatly diňleýjiňiziň halaýan zatlaryny derňäň we sahypalaryňyzy şol ýere alyp baryň. Köplenç iň meşhur hyzmatlar: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud, Spotify, AppleMusic we ş.m.

Möhüm! “Google Analytics” -i ulanyp, sosial ulgamlar arkaly sahypaňyzyň traffigini görüp bilersiňiz.

Sosial ulgamlar barada aýdanymyzda, iň “döredilen” we tölege ukyply tomaşaçylaryň “Facebook” -dan peýdalanýandygyny bellemelidiris.

Twitter iň meşhur mikroblogdyr, ýöne içindäki aragatnaşyk gyssagly bolmaly. Twitter-i yzygiderli yzarlamaly we muny ýatdan çykarmazlyk gaty möhümdir.

“YouTube” dünýädäki iň oňat wideo hosting sahypalarynyň biridir. Onda milliardlarça wideo bar. “YouTube” daky mahabatyny görüp, köp sanly ulanyjy marka goşulýar. Bu torda ulanyjylaryň ýokary “ynam karzy” bar.

Möhüm! Sosial ulgamlarda sahypa açanyňyzda, resmi sahypaňyzda bu barada habar bermegi ýatdan çykarmaň!

Nädip gitmelidigimiz barada aýdanymyzda (sosial ulgamlarda öňe gitmek üçin takyk näme edýäris), ulanyjylary gyzyklandyryp biljek ähli hereketleri göz öňünde tutýarys.

Ilki bilen ýaryşlar (gatnaşmak, herekete çagyryş), iň ýokary derejeli (tomaşaçylaryň sanyny giňeltmek), mahabat we bonus programmalary (diňe abonentleri üçin) we ş.m. bolup biler.

Ikinjiden, ýörite taslamalar. Bular özboluşly ýöriteleşdirilen, uly gyzyklanma we gowy girdeji gazanan gysga taslamalar.

Üçünjiden, halk köpçüligi üçin gyzykly boljak peýdaly makalalar, oçerkler, wideolar, maslahatlar ýa-da ussahanalar bolup biler we olar bu maglumatlary dostlary bilen paýlaşmakdan hoşal bolarlar.

Ulanyjylaryň keýpine laýyk mazmun bermäge synanyşyň. Hatda hepdäniň gününe çenli mowzuklary bölüp bilersiňiz.

Duşenbe - dynç günleriniň ertesi, ulanyjylar (köplenç) keýpsiz ýagdaýda, uzak iş hepdesine garaşyp, bu gün köp maglumat ulanyjylary "ýüklemeli" däldir.

Sişenbe güni gowy gün, her kim işe işjeň başlaýar we täze maglumatlary “sarp etmäge” taýyn.

Çarşenbe hepdäniň iň öndümli güni hasaplanýar, sebäbi her kim işjeň işleýär we şol bir wagtyň özünde dürli çekişmelere we ýaryşlara örän işjeň gatnaşyp biler.

Penşenbe güni ähli ulanyjylar dynç günleri barada aňsatlyk bilen pikirlenip başlaýarlar we bu gün dynç alyş günleri bilen baglanyşykly “peýdaly” mazmun gowy kabul edilse-de, bu gün maglumat düşünjesi azalýar.

Her kim anna güni dynç gününi meýilleşdirýär, şonuň üçin mazmun yzygiderli bolmaly.

Şenbe we ýekşenbe - dynç günleri we ulanyjylar wagtlaryny awtonom ýagdaýda geçirýärler, bu esasda, duşenbe gününe çenli dynç alyp bilersiňiz.

Mazmuny günde üç gezekden köpeltmäge synanyşyň we hemme zadyň düzülmegi üçin gysga tematiki sözbaşylary saklamak gaty amatly (diňe mowzuklary hepdäniň günlerine “baglanyp bilner”). Mazmunyňyzy döretmäge standart däl we döredijilikli çemeleşmek bilen, abonentleriňiziň tomaşaçylary köpeler.

Postadyňyzdan çykarmaň, iberýän maglumatlaryňyzyň hemmesi internete girmeli. Bu bolmasa, derňäň, belki nädogry maglumat berýärsiňiz ýa-da nädogry diňleýjini berýärsiňiz.

Emma, ​​ulanyja haýsy mazmuny hödürlejekdigiňizi pikir etmezden ozal, olar bilen aragatnaşygyňyzyň nähili guruljakdygyny kesgitlemek gaty möhümdir.

Özüňizi marka hökmünde döredersiňiz we öz adyňyzdan aragatnaşyk gurarsyňyz, ýöne kompaniýa wekilçilik edip, ulanyjylar bilen birleşmeler döredersiňizmi ýa-da siziň ýa-da kompaniýadan başga biriniň alyp barjak, ýöne gizlinlik bilen sahypanyň sahypasy bolarmy? ýörite marka.